Đối với tŕnh duyệt web FireFox

 

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 


Đối với tŕnh duyệt web Google Chrome :

 

 

 

 


Đối với tŕnh duỵêt Internet Explorer 7 (các phiên bản khác tương tự) 

 

 

 

 

 

 

Đối với tŕnh duỵêt Internet Explorer 6